Všeobecné obchodné podmienky

    Článok I.

    Vymedzenie pojmov 

    1. Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len “e-shop”) www.shapenbarefoot.com je SHAPEN s.r.o., so sídlom Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava, IČO: 51 740 907, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka Sro, číslo 128808/B. 
    2. Predávajúcim je SHAPEN s. r. o., so sídlom Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava, IČO: 51 740 907, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka Sro, číslo 128808/B. 
    3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope SHAPEN je spoločnosť SHAPEN s. r. o., so sídlom Kamenná 3851/10, 841 10 Bratislava, IČO: 51 740 907, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka Sro, číslo 128808/B. 
    4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty v ponuke e-shopu SHAPEN.
    5. Kupujúcim je akákoľvek fyzická osoba, ktorá svojou potvrdenou objednávkou podľa čl. III nižšie vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
    6. V prípade ak je kupujúci fyzickou osobou, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ide zároveň o spotrebiteľa.
    7. Zaslaním objednávky na tovar v zmysle čl. III nižšie kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a s ich obsahom súhlasí.

    Článok II.

    Cena tovaru

    1. Všetky uvádzané ceny pri tovare alebo službe sú konečné vrátane DPH a bez nákladov na prepravu (doručenie).
    2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v e-shope pri predaji tovaru alebo služby.
    3. Prepravné náklady sú uvedené v Dodacích podmienkach, v Článku V.
    4. Predávajúci je platcom DPH. 

    Článok III.

    Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy 

    1. Zadaním objednávky kupujúci potvrdzujete nákup výhradne na súkromné účely.
    2. Kupujúci môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je dostupný na e-shope www.shapenbarefoot.com.
    3. Predávajúci má 24 hodín na to, aby e-mailom potvrdil kupujúcemu dostupnosť tovaru. Až týmto potvrdením sa stáva objednávka kupujúceho prijatou a záväznou, čím dochádza k uzavretiu zmluvy.
    4. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane nákladov na prepravu (doručenie) podľa platných obchodných podmienok.
    5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak došlo medzičasom (medzi odoslaním objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim) k vypredaniu zásob, alebo k zisteniu iného dôvodu pre nemožnosť dodať objednaný tovar (napr. ak sa zistí, že je tovar síce na sklade, ale je poškodený). O stornovaní objednávky bude kupujúci riadne a čo najskôr informovaný e-mailom prípadne telefonicky.
    6. Kupujúci môže zrušiť, resp. stornovať objednávku do doby, kým bude táto potvrdená predávajúcim podľa článku III.
    7. E-mailová adresa kupujúceho uvedená v objednávke bude použitá na doručovanie informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

    Článok IV.

    Platobné podmienky 

    1. Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov platieb za objednávku, ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode.
    2. Ak po potvrdení objednávky predávajúcim nedôjde k úhrade za objednávku do 24 hodin, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť a odstúpiť od zmluvy.
    3. Tovar, ktorý je skladom, je odoslaný kupujúcemu až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
    4. Tovar, ktorý nie je skladom, je odoslaný kupujúcemu až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet predávajúceho a naskladnení predmetného tovaru. Doba dodania môže byť až 30 pracovných dní.
    5. Faktúra (daňový doklad) je kupujúcemu vystavená a zasielaná elektronicky na jeho e-mail.
    6. Zálohová faktúra (nedaňový doklad) je kupujúcemu vystavená v prípade, že tovar nie je skladom a zasielaná elektronicky na jeho e-mail.
    7. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

    Článok V.

    Dodacie podmienky 

    1. Kupujúci má právo vybrať si ktorýkoľvek z ponúkaných spôsobov doručenia tovaru, ktorý mu najviac vyhovuje a ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode.
    2. Kupujúci má právo na doručenie tovaru zadarmo len v prípade, ak splní podmienky stanovené predávajúcim, a to dosiahnutie cenových hladín za objednávku podľa súčasnej ponuky predávajúceho.
    3. Ak hmotnosť alebo rozmer jednej objednávky presiahne štandardne nacenené služby prepravných spoločností, predávajúci má právo o tom upovedomiť kupujúceho, aby sa dohodli na riešení. Kupujúci môže buď znížiť svoju objednávku tak, aby bol dodržaný rozmer balíkov, alebo si za objemnejší balík priplatiť podľa platných cenníkov prepravných spoločností.
    4. Objednaný tovar, ktorý je skladom, bude odoslaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky.
    5. Objednaný tovar, ktorý nie je skladom, bude odoslaný kupujúcemu do 30 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom kupujúceho  upovedomí e-mailom alebo telefonicky.
    6. Spôsoby dodania (všetky ceny sú s DPH):

    Pre Slovensko:

     • Slovenská pošta (doporučený list 2. tr. do 1 kg) 3,10 EUR
     • Zásielkovňa (výdajné miesta, poistený balík do 5 kg) 3,30 EUR
     • Kuriér (poistený balik do 1 kg) 3,60 EUR

    Pre Česko:

     • Zásielkovňa (výdajné miesta, poistený balík do 5 kg) 100 Kč
     • Kuriér (poistený balik do 2 kg) 120 Kč

    7. Ak je tovar kupujúcemu doručovaný prepravnou spoločnosťou, je kupujúci povinný pri prevzatí zásielky túto zásielku skontrolovať (počet balíkov, neporušenosť obalu – škatule), či nebol jej obsah poškodený pri preprave. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nutné popísať poškodenie v odovzdávacom protokole. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@shapenbarefoot.com a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu poslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu .

    Článok VI.

    Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru spotrebiteľom bez uvedenia dôvodu

    1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorú uzavrel kúpou tovaru cez e-shop do 30 dní od dodania tovaru.
    2. Kupujúci pošle neporušený tovar, ak ho už obdržal, na adresu e-shopu spolu s dokladom o kúpe a vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Zaslaný tovar odporúčame poslať v kompletnom balení, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote v akom tovar prevzal. Tovar nemôže byť poslaný na dobierku, predávajúci si vyhradzuje možnosť takýto tovar neprijať.
    3. Predávajúci pri splnení všetkých podmienok zašle sumu za vrátený tovar (ak ide o vrátenie celej objednávky, aj sumu za najlacnejšie poštovné poskytované predávajúcim) na účet kupujúceho, z ktorého bola platba vykonaná, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
    4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v plnej výške.
    5. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
    6. Ak predávajúci po vrátení tovaru zistí, že tento nespĺňa požiadavky týchto všeobecných obchodných podmienok (napr. tovar má byť nepoužitý, v originálnom obale, s originál visačkami), nemôže tento tovar prijať späť a bude naspäť zaslaný kupujúcemu na jeho náklady ako tovar použitý.

    Článok VII.

    Reklamačné a záručné podmienky

    1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v e-shope www.shapenbarefoot.com.
    2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na nový tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. V prípade tovaru so zníženou akosťou (2. alebo 3. trieda akosti) ide o tovary, ktoré majú vzhľadové vady. Záruka je aj v prípade týchto tovarov pri spotrebiteľoch v trvaní 24 mesiacov, ale predávajúci nezodpovedá za tieto vady tovaru. V prípade použitého tovaru sa poskytuje záruka v trvaní 12 mesiacov.
    3. Ak kupujúci je podnikateľ, postupuje sa v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a záručná doba je 6 mesiacov. Výnimkou je tovar zníženej akosti, označený ako 3. trieda, na ktorý sa záruka neposkytuje. V prípade tovaru so zníženou akosťou (2. alebo 3. trieda akosti) ide o tovary, ktoré majú vzhľadové vady. Predávajúci nezodpovedá za tieto vady tovary. 
    4. Na tovar, ktorý poskytne predávajúci spotrebiteľovi zadarmo alebo v súťaži, sa záruka nevzťahuje. Možná je len výmena za inú veľkosť v lehote do 14 dní po obdržaní tovaru.
    5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru priamo od predávajúceho, v deň jeho prevzatia.
    6. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
    7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré sú definované ako:
    • Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania behom záručnej doby.
    • Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania.
    • Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby.
    • Mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácie opätkov spôsobené obúvaním bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi).
    • Znehodnotením podšívok obuvi pôsobením potu.
    • Predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi.
    • Predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodovej šírky.
    • Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok.

    7. Záruka sa vzťahuje na :

    • výrobné a materiálové chyby (okrem vád pri tovaroch 2. a 3. akosti, pre ktoré bola stanovená nižšia cena tovaru) alebo
    • iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. nepár u obuvi, chýbajúca časť výrobku), ktoré sa vyskytujú v priebehu záručnej doby od dátumu predaja a to pri dodržiavaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste.

    8. Vadou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

    9. Kožené časti aj niektoré vnútorné časti obuvi sú dofarbované a na začiatku používania môžu pri zvýšenom potení či prevlhnutí farbiť (tieto farby sú zdravotne nezávadné).

    10. Nerovnomerná kresba líca a čiastočná rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné znaky (jazvy, vrásky) nie sú vadou, ale charakteristickým znakom prírodných usní.

    11. Uplynutím záručnej doby právo reklamácie zaniká.

    12. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

    13. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu predávajúceho uvedenú nižšie, (nie na dobierku). Tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny. K výrobku je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a záručný list. Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie je možné vyplniť reklamačný formulár, príp. opis reklamovanej vady.

    14. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie výrobku. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamovaného výrobku predávajúcemu na reklamačné konanie. Predávajúci následne zaeviduje reklamáciu v evidencii reklamácií.

    15. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude spotrebiteľovi zaslané písomne.

    16. Tovar zaslaný na reklamáciu na náklady predávajúceho a tovar riadne nevyčistený, bez faktúry či dokladu o nákupe a záručného listu nebude prijatý na reklamačné konanie a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady bez predchádzajúceho upozornenia.

    17. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

    18. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, reklamácia môže byť vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Spotrebiteľovi bude poskytnutá kópia odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

    19. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a reklamácia bola vybavená zamietnutím, v doklade o vybavení reklamácie bude uvedená informácia, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak bude tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

    20. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
    a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
    b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
    c) Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

    21. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok uverejnených na webovej stránke www.shapenbarefoot.com a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

    22. Adresa na zasielanie reklamovaného tovaru a písomností súvisiacich s reklamáciou tovaru

    • poštou: SHAPEN s.r.o., Na Riviére 2, 84104 Bratislava 
    • alebo cez Zásielkovňu: stačí zásielku zaniesť do najbližšej pobočky Zásielkovne, tam uviesť kód: 90152492. Zásielkovňa tovar prevezme, vytlačí za vás štítok a doručí nám ho. Na mieste nič neplatíte, náklady na vrátenie znáša predávajúci. 

    Článok VIII.

    Práva a povinnosti zmluvných strán

    1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
    2. Predávajúci má právo zamietnuť prijatie objednávky v prípade, ako je ustanovené v týchto všeobecných obchodných podmienkach, ale aj ak má podozrenie na nekalú činnosť, alebo má so zákazníkom predošlú negatívnu skúsenosť.
    3. Kupujúci je povinný:
    • prevziať objednaný tovar alebo službu
    • zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
    • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar alebo službu pri jeho preberaní.

    4. Predávajúci je povinný:

    • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
    • spolu s tovarom dodať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

    Článok IX.

    Záverečné ustanovenia

    1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
    2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
    3. Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok týkajúce sa spotrebiteľov sa neuplatnia pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom.
    4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým: 

     ▪ pri predaji tovaru kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom: Zákonom č. 40/1964 Zb, Zákonom č. 250/2007 Z.z., Zákonom č. 102/2014 Z.z.; a
     ▪ zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
    5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1 6.4.2019.
    6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom kamenných predajní a e-shopov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ( https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.


    V Bratislave, 16.4.2019

2024 © Shapenbarefoot.com - Všetky práva vyhradené. | E-shop na mieru vytvoril Vibration.sk

SHAPEN s.r.o., Kamenná 10, Bratislava 84110, 0903123456, info@shapenbarefoot.com